Le-Mot-Juste-En-Créole: Learn The Right Word in Haitian Creole, Le Mot Juste en Kreyòl

Skype or Google Hangout: Des Lecons de Creole en Francais

LearnHaitianCreoleOnline: Learn Haitian Creole Online, Learn Haitian Kreyòl Online via Skype...

Use Skype or Google Hangout
Creole Lessons in French - Des Lecons de Creole en Francais

Sunday, October 2, 2016

Ann Pale Kreyòl ak Anglè PlopPlop epi San Dlo Nan Je - Let's Speak Haitian Creole in No Time and Without Tears

Ann Pale Kreyòl ak Anglè PlopPlop epi San Dlo Nan Je - Let's Speak Haitian Creole in No Time and Without Tears

All delivery will be via email.

Let's Speak Haitian Creole and English....with No Tears - Email

Saturday, March 14, 2015

Listen to MP3 Files to Learn Haitian Creole

Listen to Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook MP3/Audio - Ann Pale Kreyol...Let's Speak Creole.

Pay first to gain access to the MP3 / Audio!

Sa'k Pase? N'ap Boule Text MP3
Purchase Acces to MP3 Audio

Content of the MP3 / Audio File

Listen to 'Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook' MP3/Audio in your car, your iPad, tablet, phone, and laptop

Useful Creole Expressions and Cultural Notes

Grammar and Vocabulary

Pronunciation Key

Question Words, Conversation and Greetings

Conjugate verbs, Forms of Definite and Indefinite Articles

Useful Expressions for Healthcare Professionals, at the Doctor's Clinic, Medical Terms and Practice

Human Body: Illnesses, Medications, and Health issues

Sunday, December 21, 2014

BonjourCreole Presents Soup Joumou (squash soup), Bannann Peze(fried plantains), Taso, Griyo, Ze bwouye (scrambled eggs), Ze Bouyi (boiled eggs), Mayi Moulen (Cornmeal), Labapen (chestnuts) etc

"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

The ebook presents Soup Joumou (squash soup), Bannann Peze(fried plantains), Taso, Griyo, Ze bwouye (scrambled eggs), Ze Bouyi (boiled eggs), Mayi Moulen (Cornmeal), Labapen (chestnuts) etc


Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now


"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year. If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first. This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc. It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle:

Purchase a copy of this ebook from AmazonKindle now

Tuesday, November 11, 2014

Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary

Listen to this "Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, Mini Dictionary" Episode 1

Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now.

Purchase a PDF link to "Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè",

LearnHaitianCreoleOnline - Pay

Sunday, November 2, 2014

Leson Kreyòl - Aprann Kreyòl sou Entènèt - Learn Haitian Creole Online

Learn Haitian Creole Online - Aprann Kreyòl sou Entènèt: English - Haitian Creole Vocabulary

Habit – Abitid, Manni

Habitat – Abita

Half-way house – Ladesant tanporè

Habitual offender – Moun ki gen plizyè dosye, moun ki gen anpil zak

Hack – Chire, rache, taye

Hairbrush – Bwòstèt

Hairdo – koutpeny

Hair loss – Pèdi cheve

Hail – Grèl, lagrèl

Haircut – Fè, tèt, koupe cheve

Hairy – ki gen plim

Hall / hallway – Koridò, koulwa

Hall of fame – Kote pou onore moun, kote ki selèb

Hallucination – Vizyon, Alisinasyon

Halt – Kanpe, rete la

Ham – Janbon

Hamburger – sandwich vyann moulen, anbègè

Hammer – mato

Hand (assistance) – kout men, èd

Hand – men, plamen, pat,

Hand (verb) – remèt, mete nan men

Handbag – Valiz, sakamen

Hand washing – Lave men

Handbook – Mànyèl enfòmasyon

Handful – Ponyen

Handicap – Andikap, domaj, enfimite

Handicapped (adjective) – Andikape, domaje, enfim

Handkerchief – Mouchwa pòch

Handle – Lans, manch,

Handle (verb) – Manyen, touche, Okipe, brase, souke, sekwe, manipile, regle

Handle with care – pran prekosyon, frajil

Handle with gloves – Mete gan (lè wap fè travay sa a)

Handlebars – gidon

Hand-made – Ki fèt alamen

Hands on experience – Experyans Pratik

Handsaw – Goyin, si-a-men

Hang – jouke, pandye, Kwoke, pann

Hang up (verb) - kwoke

Hanger – Sèso

Hang out (verb) – Flannen

Harass – Talonnen, siveye, anmède, rann san souf, lage nan degonn

Harassment – anmèdman, pèsekisyon, arasman

Harness – lekipay, sèl pou chwal. Exanp: Lekipay gen sant mal bourik la – The harness has the smell of the jackass

Harness (verb) – sele. Exanp: Sele bourik la – harness the donkey or place the harness on the donkey

Harp – ap (enstriman mizik)

Harsh (adj.) – Mabyal, Tchak, Tyak

Hassle – Anmèdman, nwizans, anmède

Haste (noun) – anprèsman

Haste (verb) – Prese

Hatch – Kale. Exanp: Aprè ou fin bouyi ze, ou kale yo

Hate (noun) – èn, rayisman

Hate (verb) – rayi

Hate crimes – Krim kont moun ki diferan fizikman tankou jwif, nwa, meksiken, chinwa, japonè etsetera

Haughtily (adv) – angranman

Haughty (adj) – Aristokrat, granpanpan

Hearing aid – aparèy pou ede moun tande pi byen

Hearing-impaired – moun ki pa tande byen, soud, ki gen pwoblèm tande

Hearsay – Pawòl nan bouch, pawòl ou tande, pawòl yo di, rime

Heart attack – Kriz kadyak, Kriz kè

Heart of palm – chou palmis Heart pounding, heart racing – batman kè byen fò

Heart beat – batmann kè

Heartburn – doulè lestomak, endijesyon, zegrè lestomak

Head on collision – Aksidan fasafas

Head start – Pwogram pou degoche timoun

Headache – Tèt fè mal, maltèt

Headlights – gwo limyè machin

Headquarter – Katye general, biwo santral

Headscarf – Mouchwa tèt, foula

Heat rash – Bouton chalè, chofi, tife

Heavy heart – kè grenn, chagren

Heal – talon

Heal to toe – Depi nan tèt jis nan zòtèy

Hefty man – barak, potorik gason

Helmet – Chapo an metal, chapo pou pwoteje tèt, kas

Herdsman, shepherd – gadò, mawoule, gadyen bèt

Here and there – Pasipala

Here below – Sou latè beni

Hernia – èni

Hibernate – pase ivè dòmi, ibène, pase ivè

Hibiscus – choublak

Hiccup – Okèt

Hinge – Gon. Ekzanp: the hinge of the front door – gon pòt devan an

Hip – anch, ranch, sentay, senti, ren

Hip (adj) / Up to date – Modèn, alamòd

Hip bone – Zon ranch

Hippies – ipi

Hire (verb) – anboche, anplwaye, bay djòb

Hit – Kou, frape, bay kou, bay kout baton – hit with a stick

Honey – siwo myèl

Honey comb – Gato myèl

Honeydew – Melon despay

Hood – Kapo motè, kapo machin

Hoof – pat zannimo, zago

Hoop – sèk woulawoup

Hook – zen, kwòk (verb, kochte. Hook the door – kochte pòt)

Hot – cho, pimante, pike

Hot pepper – piman bouk

Hot relish – pikliz

Household – tout moun ki viv nan yon kay

Housekeeper – Moun ki fè netwayaj kay

Housework – travay kay

Hummingbird – Wanganègès, zwazo mouch

Hunchback – bosi

I.D. card – Kat idantite

I.V. – sewòm nan venn

Identical twins – Marasa idantik

Illicit (adj) – anbachal

Impeach (verb) – Revoke, kase yon ofisyèl nan djòb li

Impede – anpeche, defann I

n the wink of an eye – taptap, san pèdi tan,

Around here – Bò isitla,

In vain – Pou granmèsi, anven

Incenerator – Fou pou boule fatra, ensineretè

Inclination – pant, tandans, enklinasyon, atraksyon

Incognito – an kachèt

Ink – lank

Inkwell – ankriye

Insolent – Ensolan

Lava – wòch ki soti nan vòlkan

Lard – Mantèg, grès kochon, la kochon

Large intestine – Gwo trip

Larva – ze, lav, lava

Latrine cleaner – Bayakou

Laundry - Lesiv. M pral fè lesiv - I am going to do laundry.

Laundress – Lesivyè, lavandyèz

Leader – gid, dirijan, lidè, bòs, alatèt, chef

Lay (verb) – kouche, blayi, tann, ponn

Leg – janm

Leggy (adj) – janb long

Leap – vole

Lice – pou

Lie – manti, bay manti, fè manti

Lie detection test – Egzamen pou detekte manti

Liar – mantè, dyòlè

Lick – Niche, lanbe. Pa niche plat la. Don't lick the plate. Ou niche plat la aprè ou fin manje. You lick the plate after eating.

Lethargic – Kò kraze, Kò lage, san kouray, manfouben, kè pòpòz

Liar – mantè, dyòlè

Monday, September 1, 2014

Haiti's Summer Pleasures: Tap Tap, Fried Porks, Custard Apple, Star Apple, Mango, Guava,

Who are the Madan Saras? Madan Sara are merchants who are the principal accumulators, movers, and distributors of domestic produce in Haiti

(A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!)

Below are kalbas gourds / calabash. We make utensils with them. We call them "kwi."

Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti - Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti (A new ebook available on Amazon.com) (A new ebook available on Amazon.com. Purchase your copy right on Amazon.com now!)

Book Review

"Tap Tap, Madan Sara ak Plezi Ete an Ayiti – Tap Tap, Madam Sara and Summer Pleasures of Haiti" is a book for everyone who has experienced the colorful and amazing beauty of Haiti. In this ebook, authors Joseph J. Charles and Jean Baptiste Laferriere present a list of activities that build ultimate memories of spending summer in Haiti: Pran Woulib sou Tap Tap, Bwè Kafe ak Chokola; Manje Griyo; Manje Anana; Bwè Ji Grenadin, Kachiman, Kenèp, Zabriko, Chadèk, Kowozòl, Grenad, Grenadya, Gwayav, Labapen, Papay, Pòm Kajou, Rezen, Sapoti, Mango, Zanmann, Zaboka, Seriz, Monte Kamyon, Rakonte Istwa, Keyi Kalbas ak Kayimit, Ale sou Plaj ak Rivyè, Bat Kòk nan Gagè/Gadyè. (Translated: Taking a Tap Tap Ride, Drinking Coffee and Chocolate; Eating fried pork; Eating Pineapple, Drinking Passion Fruit Juice, Custar Apple, Quenettes, Apricot, Grapefruit, Soursoup, Pomegrenade/Grenada, Guava, Breadfruit/Sugar Apple, Papaya, Cashew, Sea Grapes, Mamey, Mango, Almond, Avocado, Cherry; Climbing Dump Trucks; Telling Stories; Picking Calebasse/calabash and Star Apple; Going to the Beach and Rivers; Cockfighting in the Gallera Gallodrome Rink.)

Riding a Tap Tap to Petionville, Nazon, Delmas, and Carrefour is one of the best summer pleasures of Haiti. Then, buying fresh fruits, seafood, and vegetables from Madan Sara who work so hard to bring them from the rural provinces is unforgettable.

Friday, August 15, 2014

Listen to Haitian Creole Songs, Hymns, Kids' Stories and More

Disc ID: 11454 Disc Name: Del Creole al Espanol - Palabras y Verbos Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 12422 Disc Name: Haitian Creole - English Dictionary Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 13889 Disc Name: Kids Stories and Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3064 Disc Name: Haitian Chants of Hope Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3068 Disc Name: Most Popular Haitian Children's Church Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3122 Disc Name: Learn Haitian Creole in one Week CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 3133 Disc Name: Ann Pale Yon Ti Kreyol CD - Ann Pale Kreyol Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 4291 Disc Name: Most Popular Haitian Church Choruses and Hymns Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6068 Disc Name: The Definitive Quick Haitian Creole Grammar Audio Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6069 Disc Name: Quick Haitian Creole Grammar Audiobook Part 2 - Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6363 Disc Name: Top Haitian Creole/Spanish/English Multilingual CD Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6365 Disc Name: Your Selected Haitian Creole and French Songs Buy Now From CCNow or
Quantity
Disc ID: 6377 Disc Name: Sing The Haitian Children's Choruses Buy Now From CCNow or
Quantity

Sunday, March 2, 2014

Listen to FrenchPodcast - How to Communicate in French - Telephone Call etc

Find some vocabulary at http://labaguettefrenchlesson.blogspot.com

Le Téléphone (telephone): Mauvais Numéro (Wrong number), J’entends mal (I have a bad communication).

<p>Un Problème avec le téléphone (a problem with the phone). On nous a coupés (we get disconnected).

<p>Mon frère me telephone le matin. Comme je ne suis pas à la maison, je lui telephone le soir (my brother calls me in the morning.

<p>As I am not at home, I call him in the afternoon.) Exemples de compléments d’objet direct vs. Compléments d’objet indirect (Examples of Direct Object vs. Indirect Object)

<p>Liste des pronoms personnels compléments d’objet indirect (me, vous, te, lui, nous, vous, leur). Exemples: Ma mère me téléphone tous les jours. Je lui téléphone tous les soirs.

<p>Jeanine me donne un cadeau très cher. Je lui donne des fleurs et une petite bicyclette. (Jeanine gives me a very expensive gift. I give her flowers and a small bicycle.) Y pronoun replaces the name of a thing (Le pronom y remplace un nom de chose).

<p>Buy your textbook from Amazon and Lulu</p>

<p><a href="http://www.amazon.com/French-Textbook-Notes-English-Speakers-ebook/dp/B004VMOPPY/ref=la_B002PMHGFI_1_10?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1393620970&amp;sr=1-10">French for English and Creole Speakers</a></p>

<p><a href="http://www.lulu.com/us/en/shop/urban-books-press-and-urbanbookspublishing/french-for-english-and-creole-speakers-%C3%A7a-va-%C3%A7a-va-tr%C3%A8s-bien-merci/ebook/product-18613512.html">Purchase a copy of 'French for English and Creole Speakers from Lulu</a></p>

<p><a href="http://labaguettefrenchlesson.blogsot.com">http://labaguettefrenchlesson.blogspot.com</a></p>

<p><a href="http://bonjourcreole.blogspot.com">http://bonjourcreole.blogspot.com</a></p>

<p><a href="http://learnfrenchonlinefree.libsyn.com">http://learnfrenchonlinefree.libsyn.com</a></p>

Sunday, August 11, 2013

All Things Creole: Creole Podcasts, Creole Blogs, Creole Lessons, Creole MP3 Audio

Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

http://frenchandcreoleaudio.blogspot.com

http://booktweetingsolution.blogspot.com

http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com

http://educationalchildrensbooks.blogspot.com

http://newwavepublishing.blogspot.com

http://booktweetingsolution.wordpress.com

http://kidskreyolkindle.blogspot.com

http://frenchlessonpodcast.libsyn.com presents 'Idiomas y Culturas Fronterizos: Los Verbos y las Palabras de Creole"

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free

Monday, January 21, 2013

Des Phrases de Creole; Creole Sentences and More Expressions

"The Top Multilingual Haitian Creole Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Languages in One" is a new ebook that provides language lessons and reading exercises in four major languages: French, Spanish, English, and Haitian Creole.

Click This link or Box to Start the Audio / Cliquez ici pour l'audio/Hagan Click Aqui

Koute isit / Ecoutez ici / Escuchen aqui / Listen here

Koute isit / Ecoutez ici / Escuchen aqui/ Listen here
Brief Book Review:

"The Top Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Languages in One".... ""Fraz Kreyòl, Fransè, Anglè, ak Panyòl Gratis – Des Phrases de Créole, de Français, d’Espagnol, et d’Anglais Gratuites - Frases de Kreyòl, Francés, Español, e Inglés Gratis – Free Creole, French, Spanish, and English Phrases" is the ebook you have been waiting for.

Get a copy from Amazon Kindle


Purchase a copy of "The Top Haitian Creole Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Romance Languages in One Book" now

Get a copy from Barnes and Noble as a Nook Book


Purchase a copy of "The Top Haitian Creole Multilingual Phrasebook+: Read Free and Learn 4 Romance Languages in One Book" now

Additional Free Samples from the above phrasebook
.......................

10. M kriye paske-m kontan – Je pleure parceque je suis heureux. – Lloro porque estoy feliz – I cry because I am happy
11. Eske ou fè manje / kwit manje chak jou ? - Est-ce que tu fais la cuisine tous les jours ? - Cocinas cada día ? – Do you cook every day ?
12. Rele timoun you. Se lè pou yo pran dine – Appelez les enfants. C’est l’heure de prendre le diner. – Llamen a los chicos. Llega la hora de cenar. – Call the children up. It is time to eat dinner.
13. Kite timoun yo li liv yo – Laissez les enfants lire leur livres – Dejen a los niños leer sus libros – Let the kids read their books.
14. Ki kote / kote ou rete? – Où demeures-tu / où habites-tu ? – Dónde vives ? – Where do you live ?
15. Ki moun k-ap danse nan lakou-a ? – Qui danse dans la cour ? – Quién baila en el patio ? – Who is dancing in the yard ?
16. Kisa ou vle ? -Que veux-tu ? Tu veux quoi ? – Qué quieres ? – What do you want ?
17. Men de chapo. Kilés ou vle mete ? – Voici deux chapeaux. Lequel veux-tu porter ? – Aquí están dos sombreros. Cuál de ellos te gusta llevar? – Here are two hats. Which one would you like to wear?
18. Se konbyen sa koute? – C’est combien ça coûte ? – ¿Cuánto cuesta eso ? – How is that? How much does this/that cost?
19. Kijan ou rele? Kòman ou rele? Kouman ou rele ? Ki non ou ? Ki jan yo rele w ? – Comment t’appelles-tu? Quel est ton nom ? – ¿Cómo te llamas ? / Cuál es tu nombre ? – What’s your name ?
20. M rele m’sye Tchipi Kantiflas – Je m’appelle Mr. Chipi Cantiflas – Me llamo Don Chipi Cantiflas – My name is mr. Chipi Cantiflas
21. Ki moun ki te ba ou kalite non sa-a? – Qui t’a nomme ainsi ? - Quién te dió este tipo de nombre ? – Who gave you this kind of gargantuan name?
22. Poukisa ou pa vle jwe avèk nou? – Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec nous? - Porqué no te gusta jugar con nosotros ? – Why don’t you want to play with us ?
23. Se pouki moun liv sa-a ye ? - A qui appartient ce livre ? - ¿De quién es este libro ? – Whose book is this ?
24. Ki kote ou prale / Kote prale la-a ? – Tu te rends oú ?/ Oú vas-tu ? – ¿A dónde vas? – Where are you going?
.................

Words of the day, les mots du jour

Renmen – Aimer; Exemple: M renmen ou – Je t’aime; Jan renmen Mari – Jean aime Marie; Je t’aime beaucoup – M renmen ou anpil; Je t’aime comme la prunelle de mes yeux – M renmen ou tankou po je-m.

Mennaj – Petit ami, petite amie. Exemple: Jàn se mennaj Pyè – Jeanne est la petite amie de Pierre

Lide (Lidé) – Idée, notion, opinion, plan. Exemple: Kite-m ba ou yon bèl lide – Laissez-moi vous donner une belle idée.

Lide yo bay – Suggestion

Liy (Liy, lign) – Ligne. Exemple: Fè yon liy silvouplè – Formez une ligne s’il vous plait. Depale – Délirer

Lò – Or, lorsque, Durant, quand

Lè – quand. Exemple: Lè ou la, m santi-m an sekirite – Quand tu es ici, Je me sens en sécurité.

Lòd – Injonction, Ordre, prescription. Exemple: Men lòd doktè a (Men preskripsyon doktè a) – Voici la prescription du médecin Lodè – senteur, odeur. Exemple: Dlo pa dwe gen odè – L’eau ne doit pas avoir d’odeur.

Literati – Littérature. Exemple: Dany Laferrière se yon ekriven Kebekwa ki soti an Ayiti. Li reprezante literati Ayisyèn – Dany Laferrière est un écrivain Québécois d’origine Haitienne. Il répresente la littérature haitienne.

Limonad – Limonade

Limonad sitwon – Citronade

Limonad zoranj – Orangeade

Lite (Lité) – S’éfforcer, lutter

Lwa – Esprit, code, loi

Lonje kò – se reposer, coucher

Dlo nan je – Pleur

Kriye / Rele – Pleurer

Farinen – Pleuviner (Lapli a poko vini. L’ap farinen deyò a) – Il ne pleut pas encore; il pleuvine au dehors.

Bienvenue sur Bonjour Creole

Bonjour Creole will provide you with the words of the day, les mots du jour in Haitian Creole and French.